Licencja

Umowa pomiędzy firma wynajmujacą Program SOTESHOP, zwaną dalej Abonentem, a firmą SOTE Jakubowicz spółka jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wolszytyńka 2, zwaną dalej Usługodawcą.

§1

W rozumieniu niniejszej umowy:

 1. Program - oznacza oprogramowanie SOTESHOP, z wyłączeniem Bibliotek, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami, z zastrzeżeniem &1 pkt. 5, służące do prowadzenia sklepu internetowego,
 2. Sklep internetowy - oznacza: Program dostępny na stronie internetowej, oznaczonej odrębnym adresem internetowym, stanowiącej witrynę przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż towarów lub usług przez internet,
 3. Dokumentacja - oznacza dokumentację oprogramowania wraz z instrukcją instalacji i obsługi programu, dostarczane przez Usługodawcę w postaci elektronicznej wraz z Programem.
 4. Biblioteki – kody źródłowe, nie będące autorstwa Usługodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem 1 kopii Programu oraz utrzymanie na serwerze Usługodawcy Sklepu internetowego działającego w oparciu o Program. W ramach tej usługi Abonent może utrzymywać również do 6 kont e-mail oraz korzystać ze statystyk oglądalności sklepu.
Limit transferu ze strony: 100 GB miesięcznie
Limit objętości serwisu: 10 GB
§3
 1. Usługodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Programu i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca oświadcza, że Biblioteki wykorzystywane w Programie używane są zgodnie z ich licencją, a Usługodawca ma prawo do ich używania i sprzedaży licencji Programu wykorzystującego Biblioteki.
§4
Abonent w okresie wynajmu aplikacji może dokonywać zmian w sklepie internetowym, takich jak aktualizacja zawartości sklepu internetowego (oferta, dane o produktach, teksty informacyjne), zmiana grafiki, dodawanie nowych elementów.
§5
Zabronione jest tworzenie przez Abonenta kopii Programu.
§6
Usługodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Programu na cały okres wynajmu aplikacji z zastrzeżeniem §7, §8 pkt.4 i §11 pkt.3.
§7
 1. Abonent nie może dokonywać zmian w Kodzie bazowym Programu. Dokonanie przez Abonenta jakiejkolwiek zmiany w Kodzie bazowym Programu oznacza utratę gwarancji na prawidłowe działanie Programu.
 2. Abonent, dokonując zmian grafiki Programu, nie może zmieniać funkcjonalności Programu. Jeśli Abonent dokona zmiany funkcjonalności Programu, traci gwarancję na Program.
§8
 1. W przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę do oferty nowszej wersji Programu niż użytkowana przez Abonenta, zalecana jest aktualizacja kopii Programu użytkowanej przez Abonenta.
 2. Abonent ma prawo bez żadnych opłat założyć nowy sklep internetowy w oparciu o nowszą wersję Programu i we własnym zakresie przenieść zawartość sklepu (np. produkty, regulamin zakupów) ze starszej wersji Programu do nowszej, jednak obie te wersje nie mogą być umieszczone w Internecie jednocześnie dłużej niz przez 30 dni, po okresie 30 dni, starsza wersja kopii Programu zostaje usunięta z serwera.
 3. Usługodawca może udostępnić odpłatnie możliwość automatycznej aktualizacji Programu do nowszej wersji, w tym wypadku Abonent może zakupić automatyczną aktualizację lub dokonać aktualizacji we własnym zakresie, patrz §8 pkt.2.
 4. Brak aktualizacji do nowszej wersji w ciągu 6 miesięcy od czasu jej wprowadzenia do oferty, o ile wynajem Programu trwa dłużej niż rok, powoduje utratę gwarancji.
§9
 1. Abonent, który używa Programu, zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej, na której znajduje się prowadzony przez niego Sklep internetowy, informację, że Sklep ten korzysta z oprogramowania Usługodawcy, poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu:
  • widocznego napisu "Oprogramowanie: SOTE"
  • linku odsyłającego bezpośrednio na stronę Usługodawcy.
 2. W razie nieuczynienia zadość obowiązkowi wynikającemu z ust. 1, Abonent traci prawo do korzystania z Programu. W tym przypadku Abonentowi nie należy się zwrot abonamentu.
§10
 1. Cena (netto) za w/w usługę określoną w &2 wynosi 179 zł miesięcznie lub 1 430 zł rocznie.
 2. W przypadku przekroczenia przez Abonenta limitu transferu lub objętości, do faktury zostanie doliczona opłata za dodatkowy transfer/objętość wg cennika dostępnego na stronie www.sote.pl
§11
 1. Należność za usługę określoną w §2 Abonent jest zobowiązany wpłacić na konto Usługodawcy ósmego dnia każdego miesiąca lub za cały rok z góry w zależnosci od decyzji klienta .
 2. Opłaty są pobierane z góry na miesiac/rok nadchodzący.
 3. W przypadku niezapłacenia należności za usługę określoną w §2 w terminie określonym w §10 pkt. 1, Usługodawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych. Nieopłacenie abonamentu w terminie powoduje również brak możliwości skorzystania z usług gwarancyjnych, a także może powodować odłączenie Abonenta od sieci bez uprzedzenia. Nie zwalnia to jednak Abonenta z opłat za ten okres.
§12
Należność będzie płacona przelewem na konto: według rachunku.
§13
Abonent jest informowany o zmianie cennika w ciągu 30 dni przed dniem jego obowiązywania.
§14
Abonent nie może świadczyć osobom trzecim usług wymagających dostępu do serwera Usługodawcy.
§15
Abonent jest zobowiązany rozliczyć się z Usługodawcą z wartości całej usługi, t.j:- opłata określona w &10 + wartość aktualnie obowiązującego podatku VAT.
§16
Abonent oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Numer NIP Abonenta: .............................................................
§17
 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony
 2. Umowa może być wypowiedziana przez Abonenta po uprzednim pisemnym zawiadomieniu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta przed końcem okresu rozliczeniowego, Usługodawca nie zwraca wniesionej przez Abonenta z góry opłaty za utrzymanie serwisu.
 4. Umowa może być wypowiedziana przez Usługodawcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca z zastrzeżeniem &18
§18
 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za materiały (zdjęcia, teksty) umieszczane na swojej stronie internetowej.
 2. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia z serwera strony i kont pocztowych Abonenta, jeżeli na stronie tej znajdują się materiały niezgodne z prawem, naruszające dobre imię osób trzecich lub obowiązujące prawo autorskie. W tym przypadku Abonentowi nie należy się zwrot abonamentu.
§19
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy o łączności i Kodeksu Cywilnego.
§20
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Poznaniu.

REGULAMIN

§1
Abonent jest zobowiązany do korzystania z uprawnień, którymi dysponuje, w taki sposób, aby nie mogły być wykorzystane przez osoby nieupoważnione.
§2
Abonent odpowiada za klasyfikację stopnia ochrony oraz wybór narzędzi ochrony informacji przesyłanej przez sieć. Zaleca się m.in. używanie narzędzi zapewniających szyfrowanie.
§3
Abonent zobowiązany jest podporządkować się zasadom bezpieczeństwa proponowanym przez administratora.
§4
Abonent nie może dokonywać prób łamania zabezpieczeń serwerów usługodawcy.
§5
Abonent nie może zmieniać hasła przez telefon. Nowe hasło należy dostarczyć osobiście, przesłać listem poleconym lub przesłać jako zaszyfrowaną przesyłkę elektroniczną.
§6
Informacje nie są szyfrowane na poziomie łącza.
§7
Podstawą statystyki dokonywanych operacji jest rejestracja zdarzeń na serwerze usługodawcy.
§8
Usługodawca gwarantuje przestrzeganie tajemnicy korespondencji.
§9
Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia serwerów w celach konserwacyjnych po poinformowaniu użytkowników z jednodniowym wyprzedzeniem.
§10
Jeżeli przerwa w łączności wyniknie z winy usługodawcy i będzie przekraczać 5h w ciągu tygodnia, Abonentowi należy się zwrot części opłaty abonamentowej (za czas przerwy w łączności).
§11
Usługodawca nie odpowiada za przerwy w łączności wynikłe z niezależnych od niego przyczyn.
§12
Wszelkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania serwera należy zgłaszać do administratora.
§13
Abonent nie może dokonywać działań, które mogą uniemożliwić zapewnienie umownego standardu usług dla innych abonentów podłączonych do sieci.
§14
Abonent jest informowany o zmianie cennika listem pocztowym, bądź przesyłką elektroniczną wysłaną na jego skrzynkę email.
§15
Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za materiały (zdjęcia, teksty) umieszczane na swojej stronie internetowej.
§16
Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia z serwera strony i kont pocztowych Abonenta, jeżeli na stronie tej znajdują się materiały niezgodne z prawem, naruszające dobre imię osób trzecich lub obowiązujące prawo autorskie. W tym przypadku Abonentowi nie należy się zwrot abonamentu.

Polityka prywatności stony sote.pl