Licencja

Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę indywidualnego numeru seryjnego LICENCJI.

§1
Definicje:
 1. Program - oznacza oprogramowanie Soteshop, z wyłączeniem Bibliotek, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83) z zastrzeżeniem &1 pkt. 5, służące do prowadzenia sklepu internetowego,
 2. Aktualizacje - oznacza kolejne wersje Programu, które Licencjodawca udostępnia dotychczasowym zarejestrowanym Licencjobiorcom w ramach zakupionej licencji terminowej,
 3. Sklep internetowy - oznacza: Program dostępny na stronie internetowej, oznaczonej odrębnym adresem internetowym, stanowiącej witrynę przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż towarów lub usług przez internet,
 4. Dokumentacja - oznacza dokumentację oprogramowania wraz z instrukcją instalacji i obsługi programu, dostarczane przez Licencjodawcę w postaci elektronicznej wraz z Programem,
 5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.
§2
 1. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Programu i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Licencjodawca oświadcza, że Biblioteki wykorzystywane w Programie używane są zgodnie z ich licencją, a Licencjodawca ma prawo do ich używania i sprzedaży licencji Programu wykorzystującego Biblioteki.
§3
 1. Licencja pozwala na prowadzenie 1 sklepu internetowego.
 2. Licencja jest niewyłączna.
 3. Licencja zostaje udzielona wyłącznie na okres, za który została uiszczona opłata (np. na 1 rok lub 1 miesiąc).
 4. Licencjobiorca nie jest zobowiązany do przedłużania Licencji na kolejny okres ani informowania Licencjodawcy o braku zamiaru przedłużania Licencji.
 5. W przypadku nieprzedłużenia Licencji ulega ona dezaktywacji, co wiąże się z brakiem możliwości dalszego korzystania z Programu.
 6. Licencjobiorcy korzystający poprzednio z Programu na innych zasadach, po przejściu na Licencję terminową podlegają takim samym warunkom, jak wszyscy użytkownicy Licencji terminowych.
 7. Cena, którą Licencjobiorca zobowiązany jest uiścić w zamian za udzielenie Licencji, a także sposób płatności, określone są w cenniku na stronie: www.sote.pl.
§4
 1. Licencja obejmuje prawa do Aktualizacji programu wydawanych w okresie korzystania z licencji i właściwych dla wersji programu, z której korzysta sklep.
 2. Licencjobiorca może ściągać pakiety aktualizacyjne dostarczane przez Licencjodawcę bezpłatnie w przypadku wykrycia wad Programu w trakcie trwania gwarancji oraz pakiety aktualizacyjne dostarczane przez Licencjodawcę w ramach licencji terminowej dla danej wersji programu.
 3. Warunkiem uzyskania Aktualizacji jest uprzednie zarejestrowanie kopii Programu będącej własnością Licencjobiorcy.
 4. Po skorzystaniu z Aktualizacji, Licencjobiorca nie może korzystać ze starszej wersji Programu, do której przysługiwały mu dotąd prawa, ani też przenosić praw do starszej wersji Programu na inne osoby.
 5. Cennik oprogramowania, formularze rejestracji i formularze zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.sote.pl.
 6. Aktualizacje mogą wpływać na zakres funkcjonalności programu. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wycofania w kolejnych wersjach programu wybranych funkcjonalności z powodów technologicznych lub innych ważnych przyczyn.
§5
 1. Prawa autorskie do Programu, które przysługują SOTE, obejmują cały kod Programu, zastosowane rozwiązania technologiczne, układ i dobranie elementów na stronie, kompozycję stron, wszystkie opisy Programu, strukturę katalogów, wszystkie struktury danych.
 2. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Programie i sklepach na nim opartych jest zabronione. W szczególności zabronione jest tworzenie kopii sklepu działającego w oparciu o Program, przy wykorzystaniu oprogramowania innej firmy.
 3. Licencjobiorca może używać Programu na więcej niż jednym stanowisku komputerowym lub przenosić go z jednego stanowiska na inne.
 4. Przy użyciu jednej kopii Programu, Licencjobiorca może prowadzić tylko jeden Sklep internetowy.
 5. Licencjobiorca może przy użyciu Programu prowadzić inny Sklep internetowy niż ten, który został pierwotnie zarejestrowany jako korzystający z Programu, pod warunkiem uprzedniego zaprzestania używania Programu w pierwotnie zarejestrowanym Sklepie i zgłoszenia tego faktu Licencjodawcy.
§6
 1. Licencja, udzielona na podstawie postanowienia ust. 1 obejmuje zgodne z Dokumentacją prawo do korzystania z programu wyłącznie na własny użytek Licencjobiorcy, prawo do sporządzania dowolnej ilości kopii Programu dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych, z zastrzeżeniem postanowienia §5 ust. 2, na dowolnym nośniku danych, prawo do modyfikowania kodu źródłowego Programu na własny użytek, z zastrzeżeniem postanowienia §8, w ramach posiadanej przez siebie jednej kopii Programu.
 2. Licencja nie obejmuje odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania kopii Programu osobie trzeciej, nie będącej zarejestrowanym użytkownikiem udostępnianej wersji programu, lub osobie będącej zarejestrowanym użytkownikiem jego starszej wersji, w celu jego używania, badania lub testowania w innym Sklepie internetowym, niż Sklep uprawnionego Licencjobiorcy.
§7
 1. Licencjobiorca nie ma prawa przenosić praw do licencji Programu na inną osobę lub firmę.
 2. Cesja praw wynikających z licencji na inną osobę lub firmę jest możliwa tylko w szczególnych przypadkach, np. związanych z przekształceniem firmy Licencjobiorcy w inny podmiot gospodarczy, pod warunkiem wyrażenia zgody na cesję przez Licencjodawcę.
§8
 1. Kod programu nie jest publicznie jawny. Licencjodawca udostępnia wybraną przez siebie część kodu źródłowego Programu w postaci niezakodowanej.
 2. Licencjobiorca nie może upubliczniać kodu Programu w całości lub fragmentach w żadnej formie. Jeśli Licencjobiorca zleca wykonanie modyfikacji w kodzie programu osobom trzecim, to zobowiązany jest do poinformowania osób trzecich o zakazie upubliczniania kodu Programu. Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Licencjobiorcy z tytułu strat poniesionych w wyniku upublicznienia kodu, jeśli Licencjobiorca świadomie przyczynił się do tego upublicznienia.
 3. W razie zmodyfikowania kodu Programu przez Licencjobiorcę, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Programu, a Licencjobiorca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.
§9
  Licencjodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Programu na cały okres korzystania z licencji Programu, pod warunkiem, że jest on używany zgodnie z Dokumentacją. Gwarancja ta zostaje automatycznie przedłużona na kolejny okres po opłaceniu przez Licencjobiorcę kolejnego okresu użytkowania Programu.
§10
 1. Licencjodawca oświadcza, że Program spełnia funkcje wymienione w opisie zawartym w Dokumentacji. Jeżeli w terminie 90 dni od sprzedaży praw do kopii Programu okaże się, że Program nie spełnia powyższych funkcji, Licencjodawca zobowiązuje się usunąć wadę Programu z zastrzeżeniem §8 i §9 oraz §11 ust.3.
 2. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Licencjodawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia uiszczonego przez Licencjobiorcę. W takim wypadku Licencjodawca ma prawo do odzyskania kopii Programu wraz z Dokumentacją.
§11
 1. Jeżeli kopia Programu, dostarczona Licencjobiorcy jest wadliwa, Licencjodawca zobowiązany jest wydać nowy egzemplarz Programu, w zamian za zwrot wadliwej kopii.
 2. Jeżeli Program jest wykorzystywany przez Licencjobiorcę w sposób polegający na umieszczeniu go - na mocy odrębnej umowy - na serwerze Licencjodawcy, a Program jest aktualizowany zgodnie z zaleceniami Licencjodawcy, Licencjodawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe współdziałanie Programu z innymi programami zainstalowanymi na tym serwerze oraz za wszelkie ewentualne zakłócenia jego działania, wynikające z administrowania przez Licencjodawcę programem i stroną internetową, do obsługi której jest on zainstalowany.
 3. W przypadku zainstalowania Programu na innym serwerze niż serwer Licencjodawcy, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe ze złego administrowania Programem lub siecią komputerową, w której jest używany.
§12
 1. W razie wykrycia błędów w działaniu Programu, wynikających z wad tkwiących w każdym jego egzemplarzu (np. wad kodu źródłowego), Licencjodawca zobowiązany jest usunąć powodującą je wadę bez zbędnej zwłoki, albo bezpłatnie dostarczyć Licencjobiorcy pakiet aktualizacyjny za zwrotem kopii wadliwej wersji Programu.
 2. Wybór między obiema formami usunięcia wady wskazanymi w ustępie poprzednim, należy do Licencjodawcy.
 3. Termin do usunięcia wady uzależniony jest od jej charakteru i stopnia trudności jej usunięcia. Licencjodawca zobowiązuje się jednak podjąć stosowne zabiegi w terminie 7 dni od dnia dojścia do wiadomości Licencjodawcy zgłoszenia o wykryciu wady.
§13
 1. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem Programu do wysokości ceny jego wersji podstawowej, określonej według jego cennika na dzień powstania szkody.
 2. Postanowienie ustępu 1 nie dotyczy sytuacji, gdy nastąpiła modyfikacja kopii Programu, dokonana przez osobę inną niż Licencjodawca, lub szkoda wynikła z nieprawidłowego administrowania programem na serwerze innym niż serwer Licencjodawcy
 3. Licencjodawca odpowiada ponadto za szkodę wynikającą z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
 4. Poza wypadkami wymienionymi w ust. 1 i 3 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę poniesioną przez Licencjobiorcę w wyniku używania Programu, a w szczególności za utracone korzyści z powodu jego czasowego nieprawidłowego działania.
§14
 1. Licencjobiorca, który używa Programu, zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej, na której znajduje się prowadzony przez niego Sklep internetowy, informację, że Sklep ten korzysta z oprogramowania Licencjodawcy, poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu: widocznego napisu „sklep internetowy SOTE " i linku odsyłającego bezpośrednio na stronę Licencjodawcy.
 2. W razie nieuczynienia zadość obowiązkowi wynikającemu z ust. 1, Licencjobiorca traci licencję na korzystanie z Programu.
 3. Licencjodawca nie może opierać swojego roszczenia wynikającego z ust. 1-2 tylko na tej podstawie, że umieszczona informacja podaje nieaktualny adres internetowy Licencjodawcy, bądź do niego odsyła, jeżeli nie poinformował Licencjobiorcy o zmianie swojego adresu internetowego.
§15
Licencjodawca nie jest zobowiązany do opracowywania Aktualizacji Programu poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.
§16
W przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Licencjobiorcy z roszczeniami z powołaniem się na prawa autorskie, Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Licencjodawcę, ze wskazaniem danych osoby trzeciej, w celu umożliwienia dowiedzenia autorstwa Programu i obrony swych praw przez Licencjodawcę.
§17
 1. W razie działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami §4 ust. 3, §5 ust. 2-3, §6 ust. 2, §7 ust. 1 i 4 lub §8 ust. 1 niniejszej umowy, Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości:
  • 2.000 (słownie dwóch tysięcy) złotych, nie mniejszej jednak od wartości ceny podstawowej wersji Programu, ustalonej według cennika Licencjodawcy na dzień wykrycia bezprawnego działania Licencjobiorcy
  • 1.000 zł (słownie: tysiąca) złotych w przypadku mniejszej wagi.
 2. Licencjodawca może jednak dochodzić naprawienia szkody, wynikłej z działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami §4 ust. 3, §5 ust. 2-3, §6 ust. 2, §7 ust. 1 i 4 lub §8 ust. 1, w razie gdyby jej wysokość przekraczała wartość wskazaną w ustępie poprzednim.
§18
Zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej.
§19
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.
§20
Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.