AssignProductToCategory

Przypisanie produktu do kategorii.

  • Typ danych wejściowych => object
  • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

  1. _session_hash (string)
  2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

  3. id (integer)
  4. Wymagany. Identyfikator produktu. W przypadku, gdy zostanie podany nieprawidłowy id funkcja zwraca błąd WEBAPI_INCORRECT_ID.

  5. category_id (integer)
  6. Wymagany. Identyfikator kategorii. Kategoria o podanym id musi istnieć w sklepie.

Dane wyjściowe

  1. id (boolean)
  2. W przypadku powodzenia wartość przyjmuje true.