Polski Ład - zmiany od 2022 roku

12/01/2022

Wraz z nowym rokiem w życie wchodzi również rewolucja podatkowa zwana oficjalnie „Polskim Ładem”. Zmian jest wiele, niektóre mniej, niektóre bardziej korzystne. Odpowiedzmy sobie jednak na pytanie, co w rzeczywistości Polski Ład oznacza dla przedsiębiorców.

Jedną z głównych zmian jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Szczególne znaczenie będzie to miało dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, tj. za pomocą skali podatkowej. Od 01 stycznia 2022 roku, jeżeli taki przedsiębiorca osiągnie dochód do 30 000 zł – nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Co więcej, podwyższony został pierwszy próg podatkowy – dopiero, gdy dochody roczne przekroczą 120 000 zł, podatek od nadwyżki wynosić będzie 32% - w przeciwnym razie obowiązywać będzie podatek w wysokości 17%.

Z drugiej strony jednak odebrano podatnikom możliwości pomniejszania podatku do zapłaty o część odprowadzanej składki zdrowotnej (częściowo negatywne skutki tej zmiany ma zniwelować tzw. ulga dla klasy średniej). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie od nowego roku 9% dochodu z działalności gospodarczej ustalonego za rok kalendarzowy (ustawodawca uzależnił więc wysokość tej stawki od realnego dochodu, nie zaś jak dotychczas od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) – będzie więc liczona jako dochód pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (nie może być jednak mniejsza od tej opłacanej w ramach minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku – więc w 2022 r. będzie to kwota co najmniej 270,90 zł). Składka zdrowotna staje się niejako nowym podatkiem. Przedsiębiorcy przysługuje zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, jeżeli suma składek wpłaconych w ciągu roku jest wyższa od podstawy wymiaru składki. Przesunięty został również termin opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne – aktualnie należy to zrobić do 20-go dnia miesiąca.

Wprowadzono również tzw. ulgę dla klasy średniej – podatnik uzyskujący przychody z działalności gospodarczej będzie miał możliwość pomniejszenia dochodu o kwotę ulgi dla podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (wysokość ulgi uzależniona jest od wysokości przychodu – nie uwzględniamy więc poniesionych kosztów). Z ulgi będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychody w wysokości min. 68.411,99 zł, a max. 133.692,01 zł. Obok ulgi dla klasy średniej można skorzystać również z takich ulg jak ulga termomodernizacyjna, ulga na działalność badawczo-rozwojową czy IP Box.

Od 1 stycznia 2022 r. dla przedsiębiorców opodatkowanych wyłącznie podatkiem liniowym składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 4,9%. Należy mieć jednak na uwadze, że miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia, a składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia.

Zmiany wprowadzono również w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Polski Ład zakłada obniżenie niektórych stawek podatku. Do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zostały dodane dwie nowe stawki ryczałtu - będą one miały zastosowanie do podatników z określonych branż, bądź świadczących określone usługi. Wraz z początkiem 2022 r. do dotychczas obowiązujących stawek dodane zostaną nowe, jak chociażby: 12% dla przychodów osiąganych w związku ze świadczeniem niektórych usług w obszarze IT (dotychczas objętych stawką 15%), które są związane głównie z wydawaniem oprogramowania komputerowego (z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line) oraz z doradztwem w płaszczyźnie informatycznej, czy 3% dla niektórych przychodów osiąganych m.in. z handlu, działalności rybackiej, gastronomicznej (o ile nie dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%), produkcji zwierzęcej (poza działalnością weterynaryjną), odpłatne zbycie ruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

Innymi zmianami będą ponadto takie zmiany jak to, że konsumenci będą mogli płacić firmom tylko przelewem, jeśli transakcja przekroczy 20 tys. zł, sprzedaż przedmiotów (w szczególności samochodów) wykupionych z leasingu do majątku prywatnego będzie traktowana jako przychód z działalności gospodarczej, a także pojawi się tzw. nabycie sprawdzające - urząd skarbowy może kupić coś u przedsiębiorcy, aby sprawdzać czy sprzedaż nabijana jest na kasę fiskalną. Co więcej, wszystkie księgi rachunkowe (zarówno CIT i PIT) i ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych muszą być prowadzone elektronicznie.

Kolejnym założeniem Polskiego Ładu jest popularyzacja bezgotówkowej formy rozliczania transakcji. Przepisy Polskiego Ładu nakładają na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania płatności za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Konieczność wprowadzenia możliwości płatności bezgotówkowych dotyczy tych przedsiębiorców, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Polski Ład wprowadza ulgę dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych. Wydatki te będą mogły być odliczone od podstawy obliczenia podatku zarówno w przypadku korzystania z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej, jak w podatku liniowym.

W kontekście Polskiego Ładu warto również zwrócić uwagę na zalety prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umożliwia to bowiem wyłączenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki jej. Odpowiedzialność wspólników jest więc rozgraniczona od odpowiedzialności spółki - wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a egzekucję można prowadzić z majątku sp. z o.o., ale nie z majątku jej wspólnika.

Przedmiotem opodatkowania w tej spółce jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Oznacza to, że dochód dla każdego z tych źródeł wyliczamy odrębnie jako różnicę między przychodami i kosztami z danego źródła. Spółka jako podatnik CIT płaci podatek dochodowy według stawki:

  • 19 % podstawy opodatkowania lub
  • 9 % podstawy opodatkowania od przychodów innych niż z zysków kapitałowych – przy limicie rocznych przychodów nie przekraczających kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro, oraz w pierwszym roku podatkowym w przypadku spółek rozpoczynających działalność.

Dochody uzyskiwane przez spółkę z o. o. podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki oraz na poziomie wspólników. Oznacza to, że wspólnicy nie są opodatkowani na bieżąco z tytułu prowadzonej przez sp. z o.o. działalności gospodarczej - dopiero wypłata na ich rzecz udziału w zysku powoduje powstanie dochodu do opodatkowania.

Wspólnik będący podatnikiem PIT rozpozna w takiej sytuacji przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowany zryczałtowanym podatkiem według stawki 19 %. W przypadku wspólnika sp. z o.o, który sam jest podatnikiem podatku CIT, stawka ta również wynosi 19 %, może tu jednak wystąpić zwolnienie od podatku. Będzie to możliwe np. w sytuacji, gdy posiada on bezpośrednio, nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat, nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki, której zysk podlega podziałowi (tzw. zwolnienie dywidendowe). Przychody wspólnika spółki z o.o. z tytułu wypłaconej mu dywidendy są klasyfikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych (z udziałów w zyskach osób prawnych) i jako takie nie są one uwzględniane przy ustaleniu podstawy obliczania daniny solidarnościowej. W tym kontekście można wskazać preferencję w opodatkowaniu wspólników sp. z o.o. wobec osób uzyskujących przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wydaje się więc być, obok spółki komandytowej i komandytowo akcyjnej, najbardziej optymalną, pod kątem aktualnych zmian podatkowych, formą prowadzenia działalności.

Powyższe wstępne dane w zakresie tych ogromnych nowości podatkowych nie stanowią rzecz jasna nawet całościowego zasygnalizowania wszystkich zmian, jakie nastąpiły z dniem wejścia w życie Polskiego Ładu. Niemniej już teraz trwają pracę nad nowelizacją tych przepisów, gdyż w wielu sektorach zarówno prywatnych, jak i publicznych zainicjowane zmiany spowodowały realne obniżenie dochodów przy jednoczesnym wyraźnym wzroście kosztów pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


Zamów profesjonalny regulamin dla swojego sklepu internetowego

Zamów regulamin sklepu internetowego

Powiązane strony

Jak założyć sklep internetowy -  kompleksowy poradnik.

Jak założyć sklep internetowy - kompleksowy poradnik.

28/10/2021
Jeśli jesteś właścicielem małej firmy lub chcesz rozpocząć działalność jako sprzedawca online, założenie sklepu internetowego może być dla Ciebie niezwykle opłacalne. W dobie rosnącego znaczenia e-commerce i coraz większej liczby zakupów dokonywanych przez internet, rynek jest bardzo konkurencyjny, ale jednocześnie pełen możliwości. W tym poradniku przedstawiamy kompleksowe wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia sklepu internetowego, które pomogą Ci z sukcesem rozpocząć swoją przygodę z e-commerce.
Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

17/02/2021
Niewątpliwie, regulamin sklepu internetowego stanowi istotny dokument prawny sklepu internetowego, ponieważ realizuje on funkcję wzorca umownego w stosunkach sprzedażowych z klientem. Zawiera on prawa i obowiązki kupującego oraz przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż w ramach sklepu internetowego
Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

17/12/2020
Bezpieczny sklep to nie tylko dobry program i bezpieczne przechowywanie danych, ale także dobry regulamin i polityka prywatności sklepu. Dodatkowo przygotowaliśmy gotowe pakiety z regulaminem i polityką prywatności dostosowane do naszego oprogramowania i zgodne z aktualnym prawem. Dobrze napisane regulamin i polityka prywatności pozwalają bezpiecznie prowadzić działalność, ale też jasno przedstawiają zasady zakupów klientom sklepu.