Rękojmia a gwarancja – podstawowe narzędzia konsumenta.

24/09/2022

W polskim prawie, zgodnie zresztą z europejskimi standardami, konsument jest figurą szczególną i otoczoną przez prawodawcę ochroną. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą transakcji niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Słowem – wykonane zakupy służą tylko i wyłącznie osobom fizycznym, a nie ich działalności zawodowej. W opozycji do konsumenta stoi wówczas przedsiębiorca, który sprzedaje coś jako profesjonalista.

Rękojmia a gwarancja

Kiedy transakcja przebiega gładko, a jej przedmiot nie wykazuje żadnych wad fizycznych czy prawnych (przedmiot ma wadę prawną jest własnością osoby trzeciej; obciążony jest prawem osoby trzeciej lub istnieją ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą, a wynika to z decyzji lub orzeczenia właściwego organu), to świetnie, można rzec, że dobito targu.

Jednakże nie jest pewne, czy zawsze wszystko ułoży się po myśli konsumenta – zakupiony towar może być obarczony jedną z powyższych wad, która nie zawsze ujawni się zaraz po zakupie. Co wtedy? Wtedy chroniony konsument do dyspozycji ma, najczęściej dwa, źródła ochrony z samego faktu, że ten jest konsumentem. Zacznijmy o ochrony gwarantowanej ustawą – a więc przez polskie prawo. Mowa o rękojmi i gwaranji.

Rękojmia

Rękojmia - «przysługująca konsumentom obligatoryjna, wynosząca 2 lata odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z przedmiotem umowy (wady fizyczne i prawne)». W Polsce rękojmię reguluje pod względem prawnym Kodeks cywilny (ustawa z 1964 r. z późniejszymi zmianami. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy (towaru) z umową.» (źródło: Rękojmia - Słownik e-commerce)

Kiedy przysługuje rękojmia i co możemy uzyskać?

Rękojmia przysługuje, kiedy towar jest obarczony wadą fizyczną lub prawną i trwa 2 lata w przypadku nowych rzeczy ruchomych (rok, jeśli chodzi o rzeczy używane) i 5 lat w przypadku nieruchomości. Co dzięki niej możemy uzyskać od Sprzedawcy? Otóż całkiem szeroki wachlarz usług, poczynając od naprawy lub wymiany towaru na nowy, przez obniżę ceny kończąc na odstąpieniu od umowy.

Do kiedy można złożyć reklamację z tytułu rękojmi?

Do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi potrzebne będzie potwierdzenie zakupu. Z takim potwierdzeniem, nie później niż rok od wykrycia wady, idziemy do sprzedawcy, na którym spoczywa obowiązek poinformowania nas o całej procedurze. Nie będziemy czekać dłużej niż 14 dni na odpowiedź – tak wynika z ustawy.

Gwarancja

Gwarancja - «dobrowolne oświadczenie przedsiębiorcy, najczęściej producenta, dystrybutora towaru, dotyczące jakości oferowanego produktu». Gwarancja jest najczęstszym, choć nieobligatoryjnym, rozszerzeniem ochrony konsumenta, w której gwarant zobowiązuje się do zapewnienia pewnej jakości, standardu korzystania z rzeczy przez określony czas. Gwarantem nazywany jest właśnie podmiot udzielający gwarancji. (źródło: Gwarancja - Słownik e-commerce)

Gwarancja jako rozszerzenie ochrony

Rękojmia jest pewnym minimum ochrony, którą jednak sprzedawcy i przedsiębiorcy mogą rozszerzyć. Takie rozszerzenie (najpopularniejsze) to gwarancja. Jest dobrowolnym zobowiązaniem najczęściej producenta (w przypadku rękojmi mowa była o sprzedawcy) do zapewnienia pewnej jakości, standardu korzystania z rzeczy przez dany czas.

Jaki jest okres gwarancji?

Okres gwarancji może być bardzo różny, stąd zawsze warto szczególnie zadbać o oświadczenie gwarancyjne. Otrzymywane przy zakupie jest świadectwem zobowiązania się gwaranta. Oprócz czasu, określa też terytorium, na jakim gwarancja obowiązuje, nazwę i adres gwaranta czy dane niezbędne do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji. Utracenie oświadczenia gwarancyjnego nie pozbawia co prawda roszczeń całkowicie, ale znacznie utrudnia ewentualne działania podejmowane na jej podstawie.

Czym różni się rękojmia od gwarancji?

Porównując opisane wyżej narzędzia konsumenta, widać, że pomimo podobnego przeznaczenia – różnią się. Działa to na korzyść kupującego, gdyż z rękojmi i gwarancji można korzystać niezależnie. Wybór jednej nie wyłącza skorzystania z drugiej.

Nie zawsze będzie jednak tak, że obie z nich będą dostępne, co wiąże się z tym, że gwarancja jest dobrowolna, przez co nie każdy gwarant decyduje się na nią. Gwarancja z kolei może trwać dłużej niż rękojmia, dając przeświadczenie solidności zakupionego towaru.

Co daje lepszą ochronę?

Słowem podsumowania, nie da się stwierdzić, czy którykolwiek ze środków powyżej opisanych jest lepszy. Są inne i w zależności od towaru – jeden może sprawdzić się lepiej, drugi gorzej. Warto mieć jednak na uwadze, że zarówno rękojmia jak i gwarancja mają na celu ochronę interesów konsumenta, a więc słabszej w stosunkach handlowych strony, która by wyrównać szanse, musi konsekwentnie znać i korzystać ze swoich praw.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


Zamów profesjonalny regulamin dla swojego sklepu internetowego

Zamów regulamin sklepu internetowego

Powiązane strony

Pliki cookies - ważna zmiana dla sklepów internetowych i stron www. Nowe wymagania Google i RODO.

Pliki cookies - ważna zmiana dla sklepów internetowych i stron www. Nowe wymagania Google i RODO.

30/06/2022
Google wprowadza ważne zmiany dotyczące zapisywania plików cookies i każdy sklep powinien dostosować się do nowych wymogów. Zmiana polega na dodaniu dodatkowych opcji ustawień plików cookies. Aby aktywować nowe opcje cookies, wystarczy zaktualizować sklep do najnowszej wersji.
Dyrektywa Omnibus – rewolucja w prawie konsumenckim. Zmiany w sklepach internetowych.

Dyrektywa Omnibus – rewolucja w prawie konsumenckim. Zmiany w sklepach internetowych.

11/04/2022
Dyrektywa Omnibus, a dokładniej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, wprowadza istotne zmiany w zakresie prawa ochrony konsumentów.
Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

17/12/2020
Bezpieczny sklep to nie tylko dobry program i bezpieczne przechowywanie danych, ale także dobry regulamin i polityka prywatności sklepu. Dodatkowo przygotowaliśmy gotowe pakiety z regulaminem i polityką prywatności dostosowane do naszego oprogramowania i zgodne z aktualnym prawem. Dobrze napisane regulamin i polityka prywatności pozwalają bezpiecznie prowadzić działalność, ale też jasno przedstawiają zasady zakupów klientom sklepu.