Tarcza antykryzysowa - 6 rozwiązań dla przedsiębiorców.

22/04/2020

Jeśli prowadzisz sklep internetowy, to wsparcie dla firm jest przeznaczone również dla Twojego sklepu. Sprawdź, czy możesz skorzystać z rozwiązań dla przedsiębiorców oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej.

Przygotowany przez Radę Ministrów pakiet zmian do tzw. ustawy kryzysowej z dnia 2 marca 2020 r. - został 31 marca opublikowany w Dzienniku Ustaw. Szybki proces legislacyjny oraz wejście zmian w życie wraz z dniem publikacji, powoduje iż warto zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami - zwłaszcza prowadząc swoją działalność gospodarczą. Wprowadzone przepisy tarczy antykryzysowej mają być wsparciem w czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa - dla gospodarki oraz przedsiębiorców. Wskazane propozycje mają w szczególności zwiększyć bezpieczeństwo finansowe małych i średnich firm oraz pracowników. Do najważniejszych rozwiązań dla przedsiębiorców należą:

1. Świadczenie postojowe

Jest to jednorazowa wypłata z tytułu przestoju ekonomicznego w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego. Świadczenie jest nieoskładowane oraz nieopodatkowane - wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia. Skorzystać z niego będą mogły osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Możliwe jest uzyskanie świadczenia postojowego, jeśli osoba wnioskująca miała zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 r., a przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przedmiotowe świadczenie - był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Nie może być jednak wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

2. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z powołaną nowelizacją ustawy - mikroprzedsiębiorca może ubiegać się o pożyczkę w kwocie do 5.000,00 zł, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Celem wskazanej pożyczki jest pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3-miesięcznym okresie karencji. Istnieje szansa na umorzenie pożyczki wraz z odsetkami. Warunkiem jest to, aby mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

3. Dofinansowanie z części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa

Powyższe dofinansowanie stanowi wsparcie dla osób samozatrudnionych. Jest ono wypłacane w okresach miesięcznych wraz ze złożeniem przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu. Wysokość dofinansowania nie jest stała, a uzależniona od udokumentowanego spadku obrotów. W sytuacji spadku obrotów o co najmniej 30%, dofinansowanie może być przyznane w wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. W przypadku większego spadku obrotów - o co najmniej 50% - dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Okoliczność najwyższego przewidzianego przez ustawę spadku - w wysokości co najmniej 80% - umożliwia ubieganie się o dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Na ten moment, dofinansowanie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia pandemii Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcy, małemu przedsiębiorcy oraz średniemu przedsiębiorcy. Kwalifikacja przedsiębiorcy do jednej z wymienionych grup jest o tyle istotna, gdyż ma bezpośredni wpływ na okres przyznawania dofinansowania. Kwota dofinansowania jest uzależniona bezpośrednio od procentowej wysokości spadku obrotów, ilości pracowników zatrudnionych przez przez przedsiębiorcę oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wymaga się jednak aby okres prowadzenia działalności wynosił co najmniej rok, a w stosunku do przedsiębiorcy nie istniały przesłanki do ogłoszenia upadłości. Ponadto, niezbędne jest istnienie spadku obrotów gospodarczych spełniających ustawowe przesłanki w zakresie ich wysokości oraz okresu wystąpienia. Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie 3 miesiące.

5. Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Nowe przepisy przewidują, iż pracownikowi, który został objęty przestojem ekonomicznym - pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone o nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wypłacane wynagrodzenie zostanie dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w przewidzianej wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę - wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych - będącym bezpośrednim następstwem wystąpienia pandemii koronawirusa, możliwe jest obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika do maksymalnie 20%, nie więcej jednak niż 1/2 etatu. Wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

6. Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie ze składek do ZUS obejmuje 3 miesiące i mogą z niego skorzystać płatnicy, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r., w tym ci:

  • a) którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych - wliczani są pracownicy i zleceniobiorcy wraz ze sobą,
  • 
b) są osobą prowadzącą działalność i opłacającą składki sami za siebie lub osobą współpracującą, a przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym 2020 r. 300% przeciętnego wynagrodzenia.
  • c) są duchownymi.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


Zamów profesjonalny regulamin dla swojego sklepu internetowego

Powiązane strony

Zawieszenie działalności gospodarczej. Jak to zrobić?

Zawieszenie działalności gospodarczej. Jak to zrobić?

31/07/2020
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Skutki pandemii stanowią pod tym względem problem dotykający wszystkich przedsiębiorców. Polski ustawodawca przewiduje w takiej sytuacji możliwość zawieszenia działalności, zamiast całkowitego jej zlikwidowania.
Zdalne zawieranie umów

Zdalne zawieranie umów

31/07/2020
W dzisiejszych czasach przez internet można załatwić praktycznie wszystko. Zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z wciąż panującym zagrożeniem zarażenia w związku z pandemią, zdalne zawieranie umów pozostaje udogodnieniem, z którego warto korzystać.
Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

17/02/2021
Niewątpliwie, regulamin sklepu internetowego stanowi istotny dokument prawny sklepu internetowego, ponieważ realizuje on funkcję wzorca umownego w stosunkach sprzedażowych z klientem. Zawiera on prawa i obowiązki kupującego oraz przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż w ramach sklepu internetowego