Nie musisz już rejestrować biznesu na start - sprawdź czy spełniasz warunki.

18/03/2020

Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje Konstytucja Biznesu, która stanowi zbiór ustaw umożliwiających prowadzenie firmy m.in. bez rejestracji w CEIDG oraz dokonywania składek ZUS. Wprowadzenie przepisów w przedmiotowym zakresie ma na celu ułatwienie sprawdzania pomysłu na biznes i wykonywania czynności na własny rachunek bez konieczności realizacji standardowej, formalnej procedury związanej m.in. z obowiązkiem rejestracji, zgłoszeniem do ZUS czy dodatkowym obciążeniami finansowymi.

W przypadku nieopłacalności działalności czy też innych powodów rezygnacji z jej prowadzenia, znacznie łatwiej się z niej wycofać. Prowadzenie nierejestrowanej działalności wynika wprost z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców.

Zgodnie z nim należy łącznie spełnić poniższe warunki:

  1. Jesteś osobą fizyczną;
  2. Przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym z miesięcy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia;
  3. Prowadzisz działalność niereglamentowaną, a więc taką która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń itp.;
  4. W okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś/łaś działalności gospodarczej.

Co jeśli przekroczę w danym miesiącu maksymalną dopuszczalną kwotę przychodu?

Zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców, przekroczenie wskazanego limitu kwotowego z osiągniętego przychodu w danym miesiącu wiąże się z obowiązkiem zarejestrowania danej działalności nierejestrowanej, jako działalności gospodarczej w CEIDG, w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodu przekraczającego limit. Dana działalność staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym doszło do przekroczenia limitu. Chcąc zachować daną działalność jako działalność nierejestrowaną, warto opracować taki model biznesowy, aby nie przekroczyć w żadnym miesięcy granicy dopuszczalnego przychodu.

Działalność nierejestrowana, a kwestia zatrudnienia.

Dochody otrzymywane z tytułu umów cywilnoprawnych jak np. umowa o dzieło, umowa zlecenie - nie liczą się do wskazanego limitu, dopóki unika się świadczenia tych samych usług w ramach działalności nierejestrowanej i określonej umowy cywilnoprawnej. Prowadzenie działalności nierejestrowanej wraz z zatrudnieniem w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie, pozostaje korzystnym rozwiązaniem, w związku z możliwością objęcia ubezpieczeniem społecznym/zdrowotnym. Warto jednak dokumentować poniesione koszty w związku z dodatkowymi przychodami generującymi dodatkowy podatek.

Składki ZUS

Możliwe jest rozpoczęcie prowadzenia działalności nierejestrowanej, spełniającej wymagane warunki, bez konieczności dokonywania zgłoszeń i opłacania składek. Takie działanie to oczywiście preferencja, która pozwala na spore oszczędności, ale wiąże się też z utratą szeregu zabezpieczeń. Zarejestrowanie działalności gospodarczej jest możliwe w każdym momencie, niezależnie od osiąganych przychodów.

Podatek dochodowy

Prowadzenie działalności nierejestrowanej zgodnie z opisanymi zasadami nie zwalnia ze wskazywania dochodu w PIT. Podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, gdyż stanowi on przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu. Warto rzetelnie dokumentować w takiej sytuacji własne przychody oraz koszty. Przychody z innych źródeł nie generują jednak obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego.

Kasa fiskalna i ewidencja sprzedaży

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT należy posiadać ewidencję sprzedaży, która będzie stanowić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Zgodnie z powołanym artykułem należy ujmować sprzedaż za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w następnym dniu. Taka ewidencja pozostaje jednak bardzo pomocna w prowadzeniu rejestru sprzedaży i monitorowania wysokości przychodu, tym samym kontrolując kwestię limitu. Niezbędne jest także wystawienie rachunku, zawierającego podstawowe dane jak numer rachunku, datę, określenie sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi oraz kwotę. Nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej w związku z nieosiąganiem 20.000 zł rocznego obrotu. Towary i usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania poprzez kasę fiskalną, niezależnie od rocznego obrotu zostały wymienione w §4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Arkadiusz Jaskuła, która zajmuje się obsługa prawną firm, świadcząc usługi również dla SOTE i naszych klientów: www.adwokat-jaskula.pl


Zamów profesjonalny regulamin dla swojego sklepu internetowego

Powiązane strony

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak założyć firmę w 9 krokach?

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak założyć firmę w 9 krokach?

14/04/2020
Firma w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej polega przede wszystkim na prowadzeniu działalności na własny rachunek, odpowiedzialność i ryzyko. Jest jednak najprostszą formą prowadzenia firmy. Wielość istniejących udogodnień w zakresie samego procesu zakładania działalności gospodarczej, nie wyłącza obowiązku podjęcia działań, które to umożliwią. Większość z nich można jednak wykonać przez internet.
Zawieszenie działalności gospodarczej. Jak to zrobić?

Zawieszenie działalności gospodarczej. Jak to zrobić?

31/07/2020
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Skutki pandemii stanowią pod tym względem problem dotykający wszystkich przedsiębiorców. Polski ustawodawca przewiduje w takiej sytuacji możliwość zawieszenia działalności, zamiast całkowitego jej zlikwidowania.
Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

Regulamin sklepu internetowego. 5 najczęstszych błędów.

17/02/2021
Niewątpliwie, regulamin sklepu internetowego stanowi istotny dokument prawny sklepu internetowego, ponieważ realizuje on funkcję wzorca umownego w stosunkach sprzedażowych z klientem. Zawiera on prawa i obowiązki kupującego oraz przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż w ramach sklepu internetowego