Narzut

narzut «różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu/wytworzenia produktu/towaru». Różnicę tę wyraża się kwotowo lub procentowo. Trzeba pamiętać o tym, by nie mylić pojęć narzutu i marży, gdyż może to powodować kłopoty komunikacyjne między przedsiębiorcami lub wewnątrz firmy. Zob. ◦ marża 2.

Narzut to nie to samo co marża!

Wartość dodawana do wartości, za którą przedsiębiorca pozyskał dany produkt (towar), to narzut.  

Obejrzyj wideo z wyjaśnieniem pojęć: zysk, marża, narzut.

 

 

Jak zrozumieć różnicę między marżą a narzutem? Proste przykłady wyliczenia:

 

W jaki sposób obliczyć narzut? Wzór na narzut.

Wartość dodawana do wartości, za którą przedsiębiorca pozyskał dany produkt, towar to narzut.  

NP (narzut wyrażony w procentach) = [(cena sprzedaży – cena zakupu) / cena zakupu]  x 100%

Jeżeli pozyskano produkt za 700 zł, a później sprzedano do za 1000 zł, to narzut procentowy obliczony według podanego wzoru wynosi:

NP = [(1000 – 700) / 700] x 100%

NP = 46%

Bibliografia

Powiązane hasła

cena sprzedaży «inaczej: cena sprzedaży brutto, skorygowana o udzielone rabaty, bonifikaty i podobne opusty, zmniejszona o należny od tej sprzedaży podatek od towarów i usług, czyli VAT. Podatek VAT nie ma charakteru cenotwórczego, podwyższa on natomiast należną kwotę od odbiorcy. Na podstawie: I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Wykład, Difin, Warszawa 2006, s. 283 (cyt. za Wikipedia).
cena zakupu «kwota należna sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o cło itp., obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzysk».
koszty produkcji «poniesione przez firmę wydatki w związku z prowadzeniem działalności związanej z produkcją». Są to np. koszty zakupu materiałów i energii niezbędnych do wytworzenia produktu, wynagrodzenia, koszty związane z użytkowaniem gruntu i nieruchomości, amortyzacja maszyn i narzędzi itd.
marża 1. «wyrażona procentowo wartość wyliczana przez iloraz różnicy ceny sprzedaży i zakupu/wytworzenia produktu/towaru przez cenę sprzedaży». Marżę można zobrazować prostym wzorem (cena sprzedaży – cena zakupu) : cenę sprzedaży; 2. «różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu/wytworzenia produktu/towaru będąca zyskiem sprzedawcy». W taki sposób potocznie rozumie się pojęcie marży (= synonim zob. ◦ narzut).
Wybierz literę od której zaczyna się hasło.

Załóż swój sklep internetowy SOTESHOP na 14 dni za darmo.
Sprawdź nową wersję sklepu SOTESHOP 8.

Załóż swój sklep